Bilgi Talebi ve Başvuru Formu

Veri sahibi ilgili kişi olarak; veri sorumlusu Dr. Barış Yiğit’e yönelteceğiniz taleplerin yerine getirilmesi için aşağıda yer alan form hazırlanmıştır. Bu kapsamdaki formu doldurmak suretiyle ve aşağıda yer alan usul ile tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU
 
Veri sahibi ilgili kişi olarak; veri sorumlusu Dr. Barış Yiğit’e yönelteceğiniz taleplerin yerine getirilmesi için aşağıda yer alan form hazırlanmıştır. Bu kapsamdaki formu doldurmak suretiyle ve aşağıda yer alan usul ile tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
Yapılacak olan başvuru; talep niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Talep formunda yer alan ve bizlere sunmuş olduğunuz bilgilerin eksik, hatalı ve/veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunun netleştirilmesi amacıyla sizlerle iletişim kurulacaktır.
Hukuka aykırı ve haksız veri paylaşımdan kaynaklanan hukuki ve fiili risklerin bertarafı için ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla; kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve/veya bilgi sizlerden talep edilebilecektir.
Formda iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ile yetkisiz bir başvurunun yapılması halinde söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk tarafımızca kabul edilmeyecektir. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. Yanı sıra, bir başkasına ait kişisel veri ile yetkiniz olmadan bir müracaatın yapılması halinde; konuya ilişkin hukuki, cezai ve idari müracaatta bulunma hakkımızı saklı tutarız.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevabımızın 10 sayfayı geçmesi halinde; 10. sayfadan sonraki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır.
Bu çerçevede “yazılı” olarak yapılacak başvurular işbu formun çıktısı alınarak;
 • Şahsen başvuru ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta adresimiz olan ………………..(kep adresi) adresine gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletilebilecektir.
 
Başvuru Yöntemi 
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat merkezimize gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
Tuzla, Sadi Pekin Cd. No:4B/2, 48300 Fethiye/Muğla/Muğla
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Tuzla, Sadi Pekin Cd. No:4B/2, 48300 Fethiye/Muğla
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Güvenli elektronik imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla başvuru
………………….. (kep adresi)
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
 
 1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri
 
Adı- Soyadı:
 
T.C. Kimlik No:
 
Adres:
 
Telefon Numarası:
 
E-posta Adresi:
 
 
 1. Dr. Barış Yiğit ile Olan İlişkiniz
 
 
İlişkiniz:
 
 
İletişimde Olduğunuz Birim:
 
 
 
 1. Talep Hakkında Açıklama
 
Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.
 
 
 1. Konuya İlişkin Ek Belgeler
 
Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve ilgili belgeleri başvurunuzla birlikte iletiniz.
 
 
 
 
 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 
 • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 
Başvuru Sahibi (kişisel veri sahibi) *
 
Adı Soyadı                 :
Başvuru Tarihi                     :
İmza                           :
 
*Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.