KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni (buradan sonra “metin” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (buradan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esasları sizlere bildirmek üzere hazırlanmıştır.

 1. GİRİŞ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni (buradan sonra “metin” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (buradan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esasları sizlere bildirmek üzere hazırlanmıştır.
Bu kapsamda; KVKK’nın 10. maddesi uyarınca verilmesi zorunlu bilgiler ile sizlerin kişisel verilerinize ilişkin politikamız aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.
 1. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ
KVKK kapsamında; veri sorumlusu Dr. Barış Yiğit olarak, aşağıda yer alan şartlar altında sizlere ait kişisel verileri KVKK’da yer alan ilkeler ve iyi niyet kuralları ile işleyebilir, kaydedebilir, depolayabilir, tasnif edebilir, üçüncü kişilere mevzuatın izin verdiği ve işlenme amaçları sınırlı olmak üzere ölçüde ve/veya sizlerin açık rıza göstermeniz halinde açıklayabilir veya aktarabiliriz.
Veri Sorumlusu: Dr. Barış Yiğit
İletişim Bilgileri: Tuzla Mah. Sadi Pekin Cad. No:4B/2 Fethiye/Muğla
 
 1. İŞLENEN VEYA İŞLENİLECEK KİŞİSEL VERİLER
Sizlerin;
 1. Kimlik Bilgileriniz (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve/veya pasaport numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi),
 2. İletişim Bilgileriniz (Telefon ve/veya cep telefon numarası, iletişim adresi, ikametgah adresi, e-mail adresi gibi),
 3. Ses Kayıtları (Bizimle çağrı merkezi üzerinden yapmış olduğunuz kayıtlarla ilgili)
 4. Hesap Bilgileri (Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri gibi)
 5. Sağlık Verileri (fotoğraflar, analiz sonuçları, sağlık raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar ve test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri ve bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri)
 6. Güvenlik kamera kayıtları (Ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kayıtlardan elde edilen görüntüler)
 7. Çerezler ve IP bilgileri (Sitemizi kullanmanız halinde IP adresi, tanımlama bilgileri)
verileriniz kişisel veri olarak aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla işlenebilmektedir.
 
Yine aşağıda yer alan kapsamlarda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN  TOPLANMASI USULÜ VE MUHAFAZASI
 
Sizlere ait kişisel verileriniz; çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ye da elektronik olarak toplanabilmektedir.
Bu kapsamda sizlere ait kişisel veriler; fiziki ortamda güvenlik kameralarının bulunduğu şifreli kasalarda veya dolaplarda saklanmaktadır.
Elektronik ve/veya fiziki ortam üzerinden iletmiş olduğunuz veriler konusunda da gerekli bütün idari ve teknik tedbirler ile önlemler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, işbu metinde yer alan kapsamda işlenmektedir. Lakin, kişisel verilerinize ilişkin işlenme sebebinin ortadan kalkması halinde kişiler verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Verilerinizin ilgili yasal mevzuat gereği zamanaşımı ve hak düşürücü süre boyunca muhafaza edilmesi esastır.
Bunun yanında, kişisel verilerinizin muhafazasına ilişkin saklama süresi; temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işleme amacı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ
 
Kişisel verileriniz, aşağıda yer alana şartlar ve amaçlarla KVKK’nın 5/2. maddesinde ve 6/3. maddesinde yer alan şartlar ile istisnalar uyarınca işlenmektedir.
Özellikle sağlık verileriniz KVKK’nın 6/3. maddesinde yer alan istisnalar kapsamında işlenmektedir (kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla).
Bu hususun haricinde sizlere ait kişisel verilerinizin açık rıza kapsamında işlenmesinin gerekli olduğu hallerde; tarafınıza hangi kişisel verinizin hangi amaçla ve nasıl işleneceği hususunda aydınlatma yapılarak açık rızanız talep edilecektir.
Anılan hususların haricinde aşağıda belirtilen kanunlar kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin ifası için de kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
-663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
-Özel Hastaneler Yönetmeliği,
-Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
-Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri
-Ve sair ilgili mevzuat.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
 1. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 2. Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmelerin ifası,
 3. İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 4. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 5. Hastane Hizmetleri ve Mali İşler tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 6. Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallar aracılığı ile yapılan randevular hakkında bilgilendirilme yapılması,
 7. Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonelleri ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 8. Kliniğin iç yönetimi tarafından iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 9. Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 10. Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 11. Faturalandırma yapılması,
 12. Klinik ile anlaşmalı kurumlarla olan ilişkinin teyit edilmesi,
 13. Klinik Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından bana verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyete cevap verilebilmesi,
 14. Klinik Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından; klinik sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 15. Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 16. Klinik  Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 17. Kliniğin iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,
 18. İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla.
 19. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün karşılanması için.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tarafınıza ait kişisel veriler; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;
i)Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
ii)Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
iii)Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
iv)Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,
v)Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
vi)Türkiye Eczacılar Birliği ile,
vii)Adli makamlar ile,
viii)Tıbbi teşhis ve tedavi için klinik olarak iş birliği içerisinde olduğunuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
ix)Sevk edilmem durumunda sevk edildiğim veya kendi başvurduğum başka bir sağlık kuruluşu ile,
x)Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile,
xi)Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler ile danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile,
xii)Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
xiii)Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya kliniğin bağlı bulunduğu ve çözüm ortağı olduğu şirketler ve özel hastaneler ve klinikler Faturalandırmamın işverene yapılacak olması durumunda bu amaçla işverenim ile, Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğunuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarınız ile paylaşılabilecektir.
 
 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi kapsamında herkesin kişisel verileri hakkında bilgilendirilme hakkı bulunmaktadır.
Yanı sıra, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişinin haklarından biri bilgi isteme hakkıdır.
Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin, taleplerini tarafımıza iletmesi halinde talebin niteliğine göre ilgili talep en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife uyarınca ücret alınacaktır.
 
Kişisel veri sahiplerinin KVKK kapsamında aşağıda yer alan hakları mevcuttur:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için; kimliğin tespitine yarar gerekli bilgiler ve kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamalarla birlikte talebin KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunun doldurulup imzalanarak;
 
 • Şahsen başvuru ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine baris.yigit@hs01.kep.tr kep adresi) gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.