Bülten Abonelerine Yönelik Aydınlatma Metni

Bu kapsamda; KVKK’nın 10. maddesi uyarınca verilmesi zorunlu bilgiler ile sizlerin kişisel verilerinize ilişkin politikamız aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.

BÜLTEN TAKİPÇİSİ  İÇİN AYDINLATMA METNİ
 1. GİRİŞ
 
İşbu Bülten Takipçisi Aydınlatma Metni (buradan sonra “aydınlatma metni” olarak anılacaktır). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (buradan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) doğrultusunda ve bülten aboneliği kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esasları sizlere bildirmek üzere hazırlanmıştır.
 
Bu kapsamda; KVKK’nın 10. maddesi uyarınca verilmesi zorunlu bilgiler ile sizlerin kişisel verilerinize ilişkin politikamız aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.
 1. VERİ SORUMLUSU
 
KVKK kapsamında; veri sorumlusu Dr. Barış Yiğit olarak, aşağıda yer alan şartlar altında sizlere ait kişisel verileri KVKK’da yer alan ilkeler ve iyi niyet kuralları ile işleyebilir, kaydedebilir, depolayabilir, tasnif edebilir, üçüncü kişilere mevzuatın izin verdiği ve işlenme amaçları sınırlı olmak üzere ölçüde ve/veya sizlerin açık rıza göstermeniz halinde açıklayabilir veya aktarabiliriz.
 
Veri Sorumlusu: Dr. Barış Yiğit
İletişim Bilgileri: Tuzla Mah. Sadi Pekin Cad. No:4B/2 Fethiye/Muğla
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
 
Bahse konu bülteni takip etmeniz halinde, bildirmiş olduğunuz e-mail adresiniz ve ilgili kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkeler doğrultusunda;
 
 
 1. Tıbbi ve teknik gelişmelerin bilgilendirilmesi,
 2. Tıbbi makalelerin sağlanması
 
amaçlarıyla işlenebilmektedir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE MUHAFAZA SÜRESİ
 
Kişisel verileriniz; e-posta kayıt formu, iletişim ve adres formları ile elektronik ve fiziki yöntemlerle toplanmaktadır.
 
Bülten ile ilgili kişisel verileriniz KVKK’nınn 5. maddesinde yer alan açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
 
Tarafınıza ait kişisel veriler; güncel ve doğru olmak üzere muhafaza edilmektedir. İşbu kayıtlar işlenmesinin gerektirdiği sebeplerin ortadan kalkması halinde re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine silinecektir.
 
 
 
 
 
 1. HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ
 
Yanı sıra, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişinin haklarından biri bilgi isteme hakkıdır.
Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin, taleplerini tarafımıza iletmesi halinde talebin niteliğine göre ilgili talep en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife uyarınca ücret alınacaktır.
 
KVKK’nın 11. maddesinde düzenlendiği üzere, aşağıda yer verilmiş olan haklara sahipsiniz:
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2.  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için; kimliğin tespitine yarar gerekli bilgiler ve kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamalarla birlikte talebin KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunun doldurulup imzalanarak;
 
 
 • Şahsen başvuru ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine baris.yigit@hs01.kep.tr (kep adresi) gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.