ÇEREZ POLİTİKASI

This text has been prepared for the purpose of informing you with regard of our Cookie Policy (hereinafter referred as “policy).

Çerezler
İşbu metin tarafımızın Çerez Politikası (buradan sonra “politika” olarak anılacaktır) hakkında sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. 
Sitemizi ziyaret ettiğiniz hallerde; kullanıcının kişiselleştirilmesi ve aşağıda yer alana amaçlar için, ağ tarayıcınız aracılığıyla web sunucu tarafından bilgisayarınıza gönderilen küçük veri parçaları olan çerezler kullanılmaktadır.
Çerez Nedir?
İnternet siteleri tarafından erişim sağlanılan bilgisayar, cep telefonları ve diğer cihazlara kaydedilen küçük veri depolama dosyaları çerez olarak adlandırılır.
Bu dosyalar aracılığıyla, web sitesi içinde yapılan gezintiye dair bilgiler saklanmakta; erişim sağlanılan cihaz üzerinden ilgili web sitesine tekrar erişim sağlanması halinde işbu veriler cihazca hatırlanacaktır.
Çerez kullanımı ile performans iyileştirmeleri nedeniyle ilgili web siteleri daha etkin ve kolay kullanılmakta, sizlere daha hızlı ve doğru bilgilendirmeler yapılabilmektedir.
Yasal Dayanak, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Veri Sorumlusu
İşbu teknolojinin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (buradan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ile ilgili mevzuata uygun olarak sağlanmaktadır.
KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri ile ilgili mevzuattaki istisnaların uygulanabilirliği halinde rızanıza gerek olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir. Açık rızanınız gerektiği hallerde ise, rızanız talep edilmekte ve bu kapsamda kişisel verileriniz işlenmektedir.
Çerezler; mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın bu metinde yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 
Bu kapsamda işbu verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde öngörülen;
 
i)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
ii)Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
iii)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
iv)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
v)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
vi) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması,
vii)Açık rıza
hukuki sebeplerine dayanılmak suretiyle işlenmektedir.
Veri sorumlusu; sitede birçok metinde yer aldığı üzere Dr. Barış Yiğit’dir.
 
Çerez Kullanım Amacı
Sitede çerezler; site kullanım ve deneyimlerinin geliştirilmesi, yine kullanımın kişiselleştirilmesi, performans iyileştirmelerinin yapılması, hangi sayfada ne kadar kalındığının gözlemlenmesi, teknik ve idari işleyişlerde iyileştirmelerinin yapılabilmesi için kullanılmaktadır.
 
Çerez Türleri
Oturum Çerezleri:
İnternet sitemizin düzgün bir şekilde işlemesi için gereklidir. Bu çerezler sitenin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinin kullanılabilmesini sağlar.
Oturum çerezleri sitenin çeşitli sayfaları arasındaki bilgiyi aktarmak ve kullanıcıların bilgiyi birden fazla kez girmesini engellemek için kullanılır. 
 
Performans Çerezleri:
Yine internet sitesinin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Bu kapsamda, sayfaların ziyaret sıklığı ve hata mesajları hususunda, sayfalarda geçirilen vakit ile sitede nasıl gezinme gerçekleştirildiği konusunda kullanılır.
Fonksiyonel Çerezler:
Siteye ileri seviye özelliklerini sağlamaktadır. Bu kapsamda site ziyaretçileri tarafından yapılacak olan seçimleri belirler ve kullanımı kolaylaştırır.
Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri:
Sitede yer alan fonksiyonlar için kullanılan çerezlerdir. Genellikle üçüncü taraflardan gelen çerezler kullanılır.
 
Çerezlerin Kontrolü
Site ziyaretçileri ve kullanıcılar, tarayıcı ayaları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.
Bu kapsamda çerezler tamamen engellenebileceği gibi, bazı çerezler devre dışı bırakılabilir ya da silinebilir. İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul etmek için önceden tanımlanır. Tarayıcılar, çerezleri engellemek veya çerezler cihaza gönderildiğinde kullanıcıyı uyarlamak için ayarlanabilir. Çerezlerin yönetimi tarayıcılar arasında farklılık gösterebileceği için daha fazla bilgi edinmek için tarayıcınızın yardım menüsüne bakınız.
Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesinde düzenlendiği üzere, aşağıda yer verilmiş olan haklara sahipsiniz:
  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2.  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.